Llanarthne, Caerfyrddin

£549,950
 • Ref: 24908871
 • Type: Detached House
 • Availability: Sold STC
 • Bedrooms: 5
 • Bathrooms: 4
 • Reception Rooms: 3
 • Tenure: Freehold
 • Make Enquiry
 • Floorplan
 • Floorplan

Property Features

 • Sought After Rural Location
 • Lleoliad Gwledig Poblogaidd
 • 5-bedroom Detached Property
 • Eiddo Ar Wahân 5 Ystafell Wely
 • Well Presented Throughout
 • Cyflwyniad Da Trwy’r Eiddo
 • Further Outbuildings
 • Tai Allan Pellach
 • Set in 0.60 Acres
 • Yn sefyll ar 0.6 erw

Property Summary

An elegant residential dwelling on the outskirts of Llanarthne village, one of the most desirable settlements within the Tywi Valley, consisting of a character 5-bedroom detached dwelling in excellent condition throughout having been recently renovated sitting in a spacious plot of circa. 0.6 acres. Dyma annedd breswyl odidog ar gyrion pentref Llanarthne, sef un o aneddiadau mwyaf dymunol dyffryn Tywi. Annedd ar wahân 5 ystafell wely llawn cymeriad ydyw sydd mewn cyflwr ardderchog yn dilyn gwaith adnewyddu yn ddiweddar. Saif ar darn o dir sylweddol o ryw 0.6 erw.

Full Details

Lleoliad / Situation
Penallt Uchaf is set in a rural setting on the outskirts of Llanarthne village a short distance from local amenities and boutique market towns in the heart of the Carmarthenshire countryside. The property sits on the unnamed road heading south towards Paxton Tower, a well known Neo-Gothic Folly which attracts tourists nationally.

The village of Nantgaredig lies 4.5 miles to the north-west, whilst the popular boutique town of Llandeilo lies 7.5 miles to the north-east, both of which are home to a range of local amenities and services. The B4300 to the north leads to the county town of Carmarthenshire, circa 8.5 miles to the west, whilst the A48-M4 Link Road to the south provides excellent road links along the M4 corridor with Swansea (21 miles), capital city of Cardiff (60 miles) and beyond.

Mae Penallt Uchaf mewn lleoliad gwledig ar gyrion pentref Llanarthne, yn agos at amwynderau lleol a threfi marchnad bwtîc yng nghalon cefn gwlad Sir Gaefyrddin. Saif yr eiddo ar ffordd ddienw i gyfeiriad y de tuag at Dŵr Paxton, sef ffug-dŵr Neo-Gothig adnabyddus sy’n denu twristiaid o bob cwr o’r wlad.

Mae pentref Nantgaredig 4.5 milltir i gyfeiriad y gogledd-orllewin, a thref bwtîc boblogaidd Llandeilo 7.5 milltir i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain, y ddau le yn cynnig amrywiaeth o amwynderau a gwasanaethau lleol. Mae’r B4300 i gyfeiriad y gogledd yn eich tywys i dref sirol Caerfyrddin sydd rhyw 8.5 milltir i gyfeiriad y gorllewin, ac mae Ffordd Gyswllt yr A48-M4 i gyfeiriad y de yn darparu cysylltiadau ffordd gwych ar hyd coridor yr M4 ag Abertawe (21 milltir), prifddinas Caerdydd (60 milltir) a thu hwnt.


Llawr Gwaelod / Ground Floor

Cegin Fach / Utility Room
1.8m x 2.4m (5' 11" x 7' 10")
Fitted base and wall units with stainless steel sink, fittings for washing machine and dryer,
Window to south elevation and door to side.

Cypyrddau llawr a wal wedi’u ffitio gyda sinc dur gwrthstaen, ffitiadau ar gyfer peiriant golchi a sychu dillad, ffenestr ar y wedd ddeheuol a drws ar yr ochr.

Ystafell Fyw / Living Room
2.9m x 4.8m (9' 6" x 15' 9")
Light fittings to ceiling.
Panel flooring with character fireplace.
Window to east elevation. and door into front entrance hallway.

Ffitiadau golau ar y nenfwd.
Lloriau paneli gyda lle tân llawn cymeriad.
Ffenestr ar y wedd ddwyreiniol a drws i gyntedd y fynedfa flaen.

Lolfa / Lounge
7.3m x 4.8m (23' 11" x 15' 9")
Light fittings to ceiling.
Panel flooring with character fireplace benefitting from an elegant wood burner.
Windows to east elevation and glass panel doors onto kitchen and conservatory.

Gosodiadau golau ar y nenfwd.
Lloriau paneli gyda lle tân llawn cymeriad sy’n elwa ar dân llosgi coed.
Ffenestr ar y wedd ddwyreiniol a drysau paneli gwydr i’r gegin a’r lolfa haul.

Ystefell Gawod/Shower Room
1.6m x 1.6m (5' 3" x 5' 3")
Shower base with shower unit.
Wash hand basin. W.C. Window to side.
Attractive black mosaic tiling to walls.

Gwaelod cawod gydag uned gawod.
Basn golchi dwylo. Toiled, ffenestr ar yr ochr.
Teils mosäig du deniadol ar y waliau.

Cegin / Kitchen
4.8m x 5.6m (15' 9" x 18' 4")
Base and wall units with integrated dish washer, gas cooker set back in an attractive tiled area.
Central kitchen island for further storage.
Windows to south and north elevations and door to rear decking area.

Cypyrddau ar y llawr a’r waliau gyda pheiriant golchi llestri integredig, ffwrn nwy wedi’i gosod yn ôl mewn ardal wedi’i theilio’n ddeniadol.
Ynys yng nghanol y gegin i gynnig lle storio pellach.
Ffenestri ar y wedd ddeheuol a gogleddol a drws i’r ardal ddeciau yn y cefn.

Lolfa Haul / Sun Lounge
4.8m x 4m (15' 9" x 13' 1")

Llawr Cyntaf / First Floor

Prif Ystafell Wely / Master Bedroom
4.8m x 4m (15' 9" x 13' 1")
Fitted Wardrobes with air-conditioning unit above.
Exposed Timber beams above. Window to south and north elevations with great views of the Towy Valley.

Cypyrddau dillad parod gydag uned aerdymheru uwch eu pennau. Trawstiau derw agored uwchben. Ffenestr ar y wedd ddeheuol a gogleddol gyda golygfeydd gwych o Ddyffryn Tywi.

En-Suite
2.2m x 3.2m (7' 3" x 10' 6")
Shower Unit with glass surround. W/C.
Artistic wash hand basin with blue mosaic tiling to floor and walls.
Cathrin Jones' 'Slumped Glass' screen dividing the room from bedroom.

Uned gawod wedi’i hamgylchynu gan wydr. Toiled.
Basn golchi dwylo artistig gyda theils mosäig glas ar y llawr a’r waliau.
Sgrin ‘Gwydr Wedi’i Fowldio’ Catrin Jones sy’n rhannu’r ystafell wrth yr ystafell wely.

Ystafell Wely / Bedroom 2
3.3m x 4.1m (10' 10" x 13' 5")
Window to north and east elevations.
Radiator.

Ffenestr ar y wedd ogleddol a dwyreiniol. Rheiddiadur.

En-Suite
1m x 2.6m (3' 3" x 8' 6")
Shower Base with shower unit.
Wash hand basin. W/C.
Window to east elevation
Radiator.

Gwaelod cawod gydag uned gawod.
Basn golchi dwylo. Toiled.
Ffenestr ar y wedd ddwyreiniol. Rheiddiadur.

Ystafell Ymolchi / Bathroom
2.2m x 2m (7' 3" x 6' 7")
Bath with shower over. W.C.
Wash hand basin, towel rail and extractor fan.
Attractive blue wall tiles with panel flooring.
Window to south elevation.

Bath gyda chawod dros ei ben. Toiled.
Basn golchi dwylo, rheilen dywelion a ffan echdynnu.
Teils glas deniadol ar y wal gyda llawr paneli.
Ffenestr ar y wedd ddeheuol.

Ystafell Wely / Bedroom 3
2.8m x 3m (9' 2" x 9' 10")
Window to east elevation.
Radiator.

Ffenestr ar y wedd ddwyreiniol.
Rheiddiadur.

Ystafell Wely / Bedroom 4
3.4m x 2.8m (11' 2" x 9' 2")
Window to east elevation.
Radiator.

Ffenestr ar y wedd ddwyreiniol. Rheiddiadur.

Ystafell Wely / Bedroom 5
2.1m x 3m (6' 11" x 9' 10")
Second floor room, currently used as office space.
Radiator
Velux Window to western elevation

Ystafell ail lawr, a ddefnyddir fel swyddfa ar hyn o bryd.
Rheiddiadur .
Ffenestr Velux ar y wedd orllewinol

Tu Allan / Outside
Externally, the property benefits from a garage, study and further garden structures within the garden grounds to the rear.
The stepped gardens to the rear benefits from a tarmacadam which flows from the front down to the reedbed to north.
The outbuildings currently used for storage purposes have development potential subject to consent to include garden house, artist studio or swimming pool, offering great opportunities to the purchasers,
Furthermore, there is planning permission to erect a garden store within the garden to cover the footprint area of previous structure. application PL/02170 on Carmarthenshire Planning Portal.

Yng nghefn y tŷ, mae garej, stydi ac adeiladau gardd eraill o fewn ffiniau’r ardd.
Mae’r stepiau yn yr ardd gefn yn elwa ar ffordd darmacadam sy’n llifo i lawr i’r blaen ac i’r corslwyn i gyferiad y gogledd.
Ceir potensial i ddatblygu’r tai allan, sy’n cael eu defnyddio fel lle storio ar hyn o bryd, a hynny’n amodol ar ganiatâd a allai gynnwys tŷ gardd, stiwdio arlunio neu bwll nofio, gan gynnig cyfleoedd gwych i’r prynwyr.
At hynny, mae caniatâd cynllunio i godi stordy i’r ardd i orchuddio ardal ôl troed yr adeilad blaenorol, i’w weld yng nghais PL/02170 ar Borth Cynllunio Sir Gaerfyrddin.

Gwasanaethau / Services
The property benefits from mains electricity, mains water, LPG gas services for cooker, multi-fuel central heating, air conditioning and private drainage.

Mae’r eiddo’n elwa ar drydan o’r prif gyflenwad, dŵr o’r prif gyflenwad, gwasanaethau nwy LPG ar gyfer y ffwrn, gwres canolog aml-danwydd, aerdymheru a system ddraenio breifat.

Council Tax Band
Penallt Uchaf - Band E

Cyfarwyddiadau / Directions
From Carmarthen, head east towards Llangynnwr on Heol Llangynnwr for approximately 0.5 miles. Then take a left turn onto the B4300 towards Llanarthne, travel on this road for circa 7.5 miles and take a right turn in Llanarthne village, opposite the Emlyn Arms. Continue travelling on this unnamed road for circa. 0.5 miles taking the first left hand turn heading towards Paxton Tower, the property can then be found on the Paxton Tower Junction on your right hand side.

From Llandeilo, take the A483 towards Ffairfach. On the crossroads, take a right hand turn onto the A476. Continue travelling for 0.5 miles, taking the first right hand turn onto the B4300, remaining on this road for 5.6 miles into Llanarthne. Then take a left turn opposite the Emlyn Arms. Continue on this route and follow instructions as per above Carmarthen route.

Postcode - SA32 8HY will take you directly to property.

O Gaerfyrddin, ewch i gyfeiriad y dwyrain tuag at Langynnwr ar Heol Llangynnwr am ryw 0.5 milltir. Yna cymerwch droad i’r chwith i’r B4300 tuag at Lanarthne, teithiwch ar y ffordd hon am ryw 7.5 milltir a chymerwch droad i’r dde i bentref Llanarthne, gyferbyn â’r Emlyn Arms. Ewch ymlaen ar y ffordd ddienw hon am ryw 0.5 milltir, gan gymryd y troad cyntaf ar y chwith tuag at Dŵr Paxton, yna gellir dod o hyd i’r eiddo ar Gyffordd Tŵr Paxton ar y llaw dde.

O Landeilo, cymerwch yr A483 tuag at Ffairfach. Ar y groesffordd, trowch i’r dde i fynd ar yr A476. Ewch ymlaen am 0.5 milltir, gan gymryd y troad cyntaf ar y dde i’r B4300, ac aros ar y ffordd hon am 5.6 milltir i mewn i Lanarthne. Wedyn, cymerwch y troad ar y chwith gyferbyn â’r Emlyn Arms. Ewch ymlaen ar y ffordd hon a dilynwch y cyfarwyddiadau yn unol â’r ffordd o Gaerfyrddin uchod.
Bydd y cod post - SA32 8HY yn eich tywys i’r eiddo yn uniongyrchol.

Gwylio / Viewing
Strictly by appointment with the Vendors Agents Rees
Richards & Partners.

Please contact Carmarthen Office for further
information:

Tel: 01267 612021 Or email iwan@reesrichards.co.uk

Drwy apwyntiad yn unig gydag Asiantiaid y Gwerthwyr, Rees Richards & Partners.
Cysylltwch â swyddfa Caerfyrddin i gael rhagor o wybodaeth:
Ffôn: 01267 612021 Neu e-bostiwch iwan@reesrichards.co.uk

Positive Covenant
The property will be sold subject to a positive covenant in accordance with the Diogelwn Scheme. Further information available upon request.